Passie voor Kroatië -
Exclusieve (vakantie)woningen en investeringsobjecten

Disclaimer

Alle op deze website getoonde informatie wordt door Alpendreams B.V (De B.V. achter Villa Kroatië). met constante zorg en aandacht samengesteld, geactualiseerd en aangevuld. Alpendreams B.V. biedt echter niet de garantie dat de getoonde informatie altijd volledig, juist of compleet is.

Alpendreams B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en voor de gevolgen van het gebruik van de inhoud van deze website uitdrukkelijk van de hand. Alpendreams B.V. aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of (on)bereikbaarheid van de website.

Indien zich onduidelijkheden voordoen met betrekking tot de Engelse en/of Duitse tekst, dient als uitgangspunt altijd de Nederlandse tekst te worden genomen.

Op de inhoud van de website www.villakroatie.eu © rusten rechten van intellectuele eigendom. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden gebruikt, openbaar gemaakt of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Alpendreams B.V.. Dit betekent dat het nadrukkelijk verboden is materiaal van deze homepage te (her)gebruiken en/of naar door te linken.